Hva leter du etter?

Globale miljøproblemer og klimaendringer

Hva er årsakene til de ulike globale miljøproblemene og klimaendringene, og hvilke alternativer finnes for å løse dem?

Globale miljøproblemer

Det finnes mange miljøproblemer som er globale. Foruten klimaendringer kan globale miljøproblemer knyttes til begreper som bærekraftig utvikling, biologisk mangfold, ulike former for forurensning og såkalte globale fotavtrykk.

Bærekraftig utvikling , eller utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov (FNs definisjon). Økonomisk vekst og utvikling har ført til ført til økt press på jordkloden. Denne veksten må være bærekraftig, og rike land må ta ansvar både for å hjelpe fattige land til en bærekraftig utvikling, og for omstillinger i eget land.

Biologisk mangfold er mangfoldet av liv på jorden. Det som kan true mangfoldet er arealendringer, klimaendringer, forurensning, fremmede arter og overhøsting. 

Forurensning er utslipp av miljøgifter og farlig avfall. 

Det globale miljøproblemet som er mest prekært er klimaendringene, eller den menneskeskapte globale oppvarmingen.

Alternative løsninger på disse omfattende problemene kan være ganske forskjellige, men når problemene er globale vil det kreve internasjonalt samarbeid for å løse dem. Gjennom Parisavtalen, som trådte i kraft i 2016, forpliktet de fleste land i verden seg til et samarbeid for å redusere den globale oppvarmingen. Det er derfor svært beklagelig at USA nå har startet prosessen med å trekke seg fra avtalen.

Årsaker til klimaendringer

Det kan være vanskelig å forstå alle de ulike sammenhengene som fører til klimaendringer, men de aller fleste klimaforskere er enige om at mennesker bidrar til at verden blir varmere. Dette er først og fremst knyttet til utslipp av drivhusgasser, og da særlig CO2. Det store problemet er at forbrenning av fossilt brensel (kull, olje, gass) fører til utslipp av CO2. Dette har vært uløselig knyttet til industrialiseringen, økt forbruk og den økonomiske veksten vi har hatt i Vesten, og som en også ønsker å se i utviklingsland.

Løsninger på globale miljøproblemer

Problemene er globale og internasjonalt samarbeid er avgjørende for å løse dem. Internasjonale avtaler som begrenser utslipp av CO2 og andre klimagasser, slik som Parisavtalen, er viktige for å begrense klimaendringene. Det er svært vanskelig å komme fram til slike avtaler og å få dem til å fungere, fordi mange land er vel så opptatt av økonomi og økonomisk utvikling som globale miljøproblemer. Mange var veldig fornøyd med at en klarte å bli enige om en avtale i Paris, men nå trekker USA og president Trump seg fra denne avtalen. Det er usikkert om dette betyr at utslippene fra USA ikke blir kuttet, og blir større. Vindkraft sysselsetter allerede flere i USA enn kullkraft og det er sterke krefter i USA som bidrar til å kutte CO2 utslippene. Bekymringene er størst for hva dette betyr for det internasjonale samarbeidet og klimaforskningen.

De fleste land ønsker å få avtaler med minst mulig omkostninger for sin egen økonomi. De fattige landene synes de rike landene, som har sluppet og slipper ut mest klimagasser, må ta de største kuttene, men det er ikke mange i de rike landene som ønsker å begrense sitt forbruk. De satser gjerne på at ny teknologi og kjøp av klimakvoter gjør at vi fremdeles kan ha økonomisk vekst som fremste mål.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙