Hva leter du etter?

Hvordan redusere fattigdom?

Spørsmål: "Jeg skal diskuter hva enkeltmennesker og organisasjoner kan gjøre for å redusere fattigdom i verden? Og hva er målet med FNs bærekraftsmål, kan vi vente en stor forandring gjennom dem?"

Å utrydde fattigdom

Det er mange ulike måter enkeltmennesker og organisasjoner kan arbeide for å bekjempe fattigdom. De viktigste endringene må gjerne gjøres gjennom endringer av strukturer. Det vil si måten økonomien er organisert på, hvordan vi handler med hverandre, politiske systemer og maktforhold mellom land og individer.

Selv om de fleste er enige om at fattigdom og andre verdensproblemer må løses, så er ikke alle eksperter og politikere enige om hvordan vi kan redusere fattigdom i verden. Det kan også være ulike interesser som drar i forskjellige retninger i forhold til hvilken politikk som kan gjennomføres.

Se også svar på Hvorfor er noen land fattige?

Alene kan man sjelden oppnå veldig mye, men man kan forsøke å bidra på ulike måter. I første omgang må en være klar over, bevisst og bry seg om at det finnes et fattigdomsproblem i verden. Så må man handle. Enten ved valg du gjør i hverdagen, eller engasjere deg i politisk arbeid. I et demokrati kan det være alt fra å stemme ved valget, eller prøve å påvirke opinionen og politikere ved å ytre seg i aviser og sosiale medier, demonstrasjoner eller sette i gang politiske aksjoner. En kan også støtte eller involvere seg i veldedighetsarbeid, bistand og kampanjer. En kan operere på egen hånd, men det mest effektive vil normalt være å arbeide sammen med andre gjennom en organisasjon eller et politisk parti.

En kan redusere fattigdom i verden gjennom:

Hva kan vi forvente av FNs bærekraftsmål

Hensikten med bærekraftsmålene er å lage en felles plan for å redusere fattigdom og samtidig bekjempe ulikhet og redusere utslipp av klimagasser. Det viktigste med målene er gjerne at man får et rammeverk for å samarbeid. Akkurat som du som enkelt person oppnår mer ved å samarbeide med andre, kan land og store bistandsorganisasjoner oppnå mer hvis de arbeider mot de samme målene med felles strategier. Det ønsker FN å samordne. Men det krever at de aller fleste deler FN sine mål, og det er ikke sikkert. Mange land prioriterer sin egen økonomi, noen velger å tro at klimaendringer ikke er menneskeskapte og mektige organisasjoner og internasjonale selskaper med stor innflytelse kan ha andre interesser. Noen ledere kan være mer opptatt av sine egne, eller en gruppes interesser, enn befolkningen generelt. Det kan være vanskelig å styre samfunnsutviklingen i en ønsket retning.

En kan si at tusenårsmålene fram til 2015 var mer bistandsorientert enn de nye målene. Bærekraftsmålene inneholder mer om strukturer, internasjonale systemer, fordeling og makt. Klima er også blitt en viktig del av målene. Det er bra og mer ambisiøst, men samtidig fører det til at målene møter motstridende interesser.

Alle er for at det skal bli færre fattige i verden, at barnedødeligheten skal bli mindre og at klimaendringer ikke skal føre til humanitære kriser. Men når en kobler det til politikk, fordeling og makt møter en fort motstand. Kanskje fordi noen ikke ønsker å få en svekket posisjon, eller er uenig i metodene for å oppnå mindre fattigdom? Da spørs det om FN og de som arbeider for å oppnå bærekraftsmålene har strategi og midler til å stå i mot andre aktører, strukturer og politiske krefter som arbeider for motstridende interesser.

Eksempler på slike mål finner du blant delmålene under
bærekraftasmål 10, Mindre ulikhet:

10.4 Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis utjevning av forskjeller (Debatt på Dagsnytt 18, solidaritetsskatt 43,16)
10.5 Bedre reguleringen av og tilsynet med globale finansmarkeder og finansinstitusjoner, og styrke gjennomføringen av regelverket
10.6 Sikre at utviklingslandene blir bedre representert og får større grad av medbestemmelse i beslutningsprosessene i globale finansinstitusjoner, slik at institusjonene blir mer velfungerende, troverdige, ansvarlige og legitime

Mer informasjon

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙