Hva leter du etter?
Barn på Kapittel 2019. Foto Andrea Rocha

Sølvbergets visjon

Sølvberget gir meining til fellesskapet. Strategi 2021-2026.

Stavanger kommunes temaplan bibliotek 2023-2034 ble vedtatt i kommunestyret i Stavanger 25. september 2023. I tillegg styrer Sølvberget sitt arbeid i tråd med strategien for 2021-2026.

Sølvbergets posisjon i dag

Sølvberget er Rogalands best besøkte og mest mangfoldige kulturinstitusjon og et av de best besøkte bibliotekene i landet. Den store møteplassen midt i Stavanger sentrum og bibliotekene på Madla, Finnøy og Rennesøy er viktige for hele samfunnet. Vi er en toneangivende kulturaktør, som bidrar til å definere hva et moderne bibliotek er.

Hva slags verden skal vi forholde oss til?

Vi har valgt tre overordnede trender som vi vil følge med på, og tilpasse oss, i strategiperioden:

 • Demokratiet, slik vi kjenner det, utfordres av blant annet polarisering, voksende utenforskap og internasjonale markedsaktørers påvirkning.
 • Klimaendringer er en eksistensiell trussel og omstillingen som kreves for å bekjempe dem vil endre samfunnet på både positive og negative måter.
 • Teknologiutvikling påvirker både menneskelig samhandling og kulturbruken vår grunnleggende.

Våre samfunnsoppdrag

Sølvberget gir mennesker verktøy for å håndtere informasjon og inntrykk. Vi gjør folk i stand til å utvikle selvstendige meninger og synspunkter. Det å stimulere til lesing og kulturbruk er det viktigste utgangspunktet vårt.

Sølvberget er også en skapende kulturaktør, som produserer nye og originale kulturuttrykk og opplevelser.

Vi forvalter kulturhuset Sølvberget i Stavanger sentrum og bibliotekene i bydelene, som trygge, offentlige arenaer som skal være tilgjengelig for alle.

Vi er en institusjon for ytringsfrihet, og vi skal jobbe med og formidle globale spørsmål knyttet til menneskerettigheter. Den rollen henger sammen med vertskapet for det internasjonale fribynettverket – ICORN.

Biblioteket er en institusjon med lange internasjonale tradisjoner. Vi virker innenfor denne tradisjonen, som er tuftet på prinsipper om opplysning, glede over kulturopplevelser og at dette er gratis tilgjengelig for alle. Nasjonal lovgivning og nasjonale bibliotekstrategier gir oss viktige føringer.

Våre kjerneverdier

Vi deler kjerneverdier med Stavanger kommune: Nær, åpen og nyskapende. Disse verdiene skal prege samhandlingen mellom de ansatte på Sølvberget og måten vi møter innbyggerne på.

Visjon

Stavanger kommunes visjon er: Vi bygger fellesskap. Sølvbergets visjon er å gi mening til fellesskapet.

Hovedmål og -strategier

Mål 1: Sølvberget skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet.

Når vi legger planer, skal vi være bevisste på hvordan det vi gjør, bidrar til å nå FNs bærekraftsmål: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

 • Vi skal arbeide for at befolkningen får kjennskap til FNs bærekraftsmål og bedre forutsetninger for å bidra til å nå dem.
 • Drift, innkjøp, avtaler skal være til minst mulig belastning for klima og miljø.
 • Vi skal bidra til å styrke folkehelsa, særlig gjennom å forebygge ensomhet.

Mål 2: Sølvberget skal være den mest tilgjengelige kulturinstitusjonen i regionen vår.

 • Vi skal videreutvikle tjenestene våre slik at de oppleves som nære og enkle å oppsøke for flest mulig innbyggere i kommunen.
 • Vi skal ta i bruk digitale verktøy og medier på en måte som gjør innholdet vårt mer tilgjengelig for flere.
 • Vi skal legge til rette for at befolkning og sivilsamfunn kan skape aktivitet i våre lokaler.
 • Vi skal bygge ned fysiske, mentale og sosiale barrierer for inkludering og mangfold.

Mål 3: Vi skal få Stavangers befolkning til å lese mer, forstå mer og bli mer aktive kulturbrukere.

 • Vi skal komme tidlig inn i barns liv og opprettholde kontakten gjennom livet deres.
 • Vi skal utruste lånerne våre for en digital hverdag.
 • Vi skal bringe mennesker sammen slik at de kan lære av hverandre.
 • Vi skal tilpasse deler av samlingen, tilbudet og formidlingen vår til de gruppene som er minst aktive som brukere.
 • Vi skal diskutere og dele metoder for leser- og lånerveiledning sånn at vi blir stadig bedre på det.

Mål 4: Vi skal være modige og nyskapende i formidling og programmering.

 • Vi skal gjøre noe overraskende ofte.
 • Vi skal jobbe redaksjonelt med innhold til program og formidling, på en måte som sikrer god idéutvikling.
 • Vi skal formidle temaer som er relevante og viktige. Vi skygger ikke unna vanskelige temaer.
 • Vi skal bruke og videreutvikle en stor bredde av formidlingskompetanse hos de ansatte.
 • Vi skal jobbe kontinuerlig med å skaffe oss kunnskap om ulike målgruppers behov og interesser.

Mål 5: Vi skal bygge opp under det norske demokratiet og styrke befolkningens demokratiske kompetanse.

 • Ved å motvirke utenforskap, styrker vi demokratiet.
 • Vi skal kjempe for ytringsfrihet også når det er vanskelig.
 • Vi skal arbeide for å få flere grupper til å delta aktivt i demokratiske prosesser.
 • Vi skal bidra i formingen av framtidens Stavanger, være aktive i byutviklingen og stimulere til debatt om framtid og omstilling.
 • Vi skal være en nasjonal ressurs for kunnskap om internasjonale ytringsfrihetsspørsmål
 • Vi skal selv være åpne ovenfor samfunnet, beskytte de ansattes ytringsfrihet og oppmuntre ansatte til å engasjere seg i samfunnet.

Mål 6: Sølvberget skal være det beste eksempelet på hva et moderne bibliotek kan være.

 • Vi skal bidra aktivt til å utvide og forsterke “biblioteket” som begrep og institusjon.
 • Sølvberget skal være i front for tjenesteutviklingen i bibliotek-Norge.
 • Vi skal utvikle nye tjenester i nær dialog med innbyggerne
 • Vi skal ta del i fagmiljøer og nettverk som favnes av kulturuttrykkene som formidles på Sølvberget, og vi skal framstå som en pålitelig og attraktiv samarbeidspartner.
 • Vi skal søke samarbeid med ulike miljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt – blant annet forsknings- og utdanningsinstitusjoner – for å forbedre egen drift.

Mål 7: Sølvbergets organisasjon skal være rustet til å møte framtiden i et skiftende samfunn.

 • Vi skal ha en plan for rekruttering, intern organisering og kompetanseutvikling som er egnet til å oppfylle våre mål og samfunnets behov.
 • Vi skal ha en fleksibel og hardfør organisasjon som er i stand til å sette i verk nødvendige tiltak raskt.
 • Vi skal utvikle prosjekter og søke om prosjektmidler på en samlet og konsekvent måte.

Mål 8: Sølvberget skal være en attraktiv arbeidsplass.

 • Vi skal verdsette og styrke ansattes utvikling og kreativitet.
 • I personalpolitikken skal vi etterstrebe mangfold av alle typer og arbeide mot diskriminering.
 • Vi skal tilby arbeidstrening og arbeidspraksis for mennesker som trenger det.

Hvordan setter vi i verk strategien?

Vi skal lage årlige tiltaksplaner for de ulike teamene våre som bygger på den overordnede strategien. Vi skal sette årlige måltall for utlåns- og samlings- og aktivitetsutviklingen. I tillegg kan vi ha egne, tverrfaglige tiltaksplaner på relevante områder.

Vi har overordnede resultatmål for hvert av årene i strategiplanen:

 • 2021: Vi skal komme raskt tilbake til hverdagen igjen og fylle lokalene våre med folk, klemmer og samtaler.
 • 2022: Vi skal vise byen hva mangfold betyr i praksis, og vi skal bidra til å gjøre skeivt kulturår kjent for alle innbyggerne i Stavanger. Og på Madla skal vi åpne et inkluderende og imponerende bibliotek!
 • 2023: Innen utgangen av året skal den aktive bruken av våre tjenester blant gutter og menn ha økt med 10% i forhold til 2021.
 • 2024: Innbyggerne i Stavanger skal ha lest minst én bok mer i gjennomsnitt enn de gjorde tre år tidligere og over 95% skal ha lest minst én bok.
 • 2025: Vi skal feire Stavanger 900 år med et formidlingsprosjekt som over halvparten av Stavangers befolkning deltar i eller får med seg.
 • 2026: Alle innbyggere i Stavanger skal besøke et av Sølvbergets biblioteker minst én gang.

Våre løfter til publikum

Sørviskortet er vårt utgangspunkt for daglig samhandling med publikum og hverandre. Vi skal jobbe kontinuerlig med å utvikle det videre. I tillegg skal disse løftene prege arbeidet vårt med publikumsmøter og utvikling av tilbud til innbyggerne.

Vi lover:

 • å gjøre deg nysgjerrig, oppløftet og engasjert
 • å vise interesse for deg og spørsmålene dine
 • å hjelpe deg med å finne fram til den hjelpen vi ikke kan gi
Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙