Hva leter du etter?

Hva er urbanisering

Hvordan kan vi definere urbanisering og slum?

Definere urbanisering

Med ordet urbanisering mener vi normalt en trend hvor folk flytter fra landsbygda til byer, eller fra rurale områder til urbane områder. Skal en utforske urbanisering i verden eller Norge må en ty til statistikk for å kunne si noe om i hvor stor grad urbaniseringen er en trend. At det faktisk er en urbaniseringsprosess og hvor stor den tendensen er. Da er det viktig med en god operasjonell definisjon av urbanisering, det vil si en definisjon som er grunnlaget for å gjøre urbanisering målbart. Det innebærer at en må definere et skille mellom urbant og ruralt.

I Norge er det Statistisk sentralbyrå som offisielt måler urbanisering. De definerer et tettsted som et sted det bor minst 200 mennesker og avstanden mellom husene ikke overstiger 200 meter, men det åpnes for unntak i forhold til bygningstyper, parkområder og mye annet. Vi forstår at til og med bare for Norge kan det være litt vanskelig å få slike tall helt riktig, verre blir det visst du også skal sammenligne med andre land.

Sammenligne urbanisering mellom land

Problemet når du skal sammenligne tall på tvers av land er blant annet at det er ingen internasjonal enighet om en operasjonell definisjon av hva som er urbant. Statlige statistikk byråer har ulike definisjoner. På FN sine statistikk sider forklares det at det internasjonalt ikke finnes en standardisert definisjon av hva som er et urbant område, og at det derfor er variasjon i hva som ligger til grunn for de ulike statlige statistikk byråene sine metoder for å måle urbanisering. Et annet problem FN peker på er at bosetningsmønster er svært ulik i forskjellige land. I mange land kan en ha ganske store bosetningsklynger (et tettsted i forhold til SSB sin definisjon), men hvor livsstil, omgivelser og næringsliv likevel preges av å være ruralt.

Datainnsamling

I Norge er de fleste registrert med en adresse i folkeregisteret, og nybygg blir meldt og registrert av det offentlige og oppdatert i digitale kart. Det gjør at grunnlaget for innsamling av data i forhold til den operasjonelle definisjonen er god. Det er gjerne ikke tilfellet i land som India eller Nigeria. I utviklingsland, og særlig i byer, kan store deler av befolkningen jobbe i den uformelle sektoren. Det betyr at myndigheten ikke registrerer hvor mye de tjener eller hva de produserer. Det samme gjelder også boliger, mange boliger er uautorisert, bygget ulovlig eller midlertidig og er ikke registrert av myndigheten. Når noen flytter blir det ikke nødvendigvis meldt om adresseendring til myndighetene. I tillegg har ofte institusjonene som har ansvaret for statistikken dårlig med bemanning og lite ressurser. Grunnlaget for statistikken blir veldig dårlig.

Det kan bli vanskelig å bruke statistikk til noe annet en å gi et generelt bilde av situasjonen, men hvis en holder seg til samme metode for hvert år kan en få et godt bilde, eller estimat, av tendenser. Selv om tallene gjerne er litt feil er de forhåpentligvis omtrent like mye feil hvert år.

Hva er slum?

Slum, og veksten av slumområder henger nøye sammen med urbaniseringen, og er den mest iøynefallende negative effekten av økt urbanisering. Vi forstår gjerne slum som et forfallent fattigstrøk i en storby. UN-habitat definerer det enkelt som tett befolket urbane områder som er karakterisert av boliger av dårlig standard og tarvelige omgivelser.

Og mer beskrivende som "fattige, overbefolkede samfunn som mangler tilfredsstillende tilgang til trygt drikkevann og sanitet, offentlige tjenester, grunnleggende infrastruktur og kvalitetslosji". 

Skal en si noe om hvor mange som bor i slum forstår vi at det blir enda vanskeligere å komme med presise tall enn for urbanisering. Det er vanskelig å komme fram til en god operasjonell definisjon av slum for så å samle inn data for hvor mange som bor i et slumområde. Tallene utgjør først og fremst et anslag.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙