Hva leter du etter?

Direkte og indirekte kolonistyre

Hvordan ble koloniene styrt? I hvilken grad hadde lokalbefolkningen autonomi i for eksempel Kongo?  

Generelt kan en si at lokalbefolkningen hadde liten autonomi i Kongo, noe som stort sett var tilfelle i de fleste koloniene.

Det varierte i hvilken grad koloniene hadde lokal autonomi. En skiller gjerne mellom direkte og indirekte styre i kolonien, hvor indirekte styre innebærer at lokalbefolkningen, eller egentlig lokale ledere eller høvdinger, har mer autonomi.

Det er en vanlig oppfattelse at Frankrike hadde et mer dirkete styre. De la stor vekt på at administrasjonen skulle fungere etter fransk modell, og skulle gjennomsyre hele samfunnet.

Indirekte styre ble først satt i system av Storbritannia i Nigeria av offiseren og guvernøren Frederick Lugard. Han mente at en i enkelte regioner burde la mer tradisjonelle styreformer bestå, og styre gjennom lokale høvdinger. I praksis trengte ikke dette bety at lokalbefolkningen hadde større autonomi under indirekte styre. Det viste seg også at indirekte styre ikke alltid var et godt utgangspunkt for demokratiske reformer ved avkolonisering, de lokale høvdingene var ikke alltid drivkrefter for utviklingsprogram.

Andre kolonier, særlig noen britiske, ble styrt som protektorat. En kan kanskje kalle det et indirekte styre av hele kolonien, og gjaldt for eksempel Egypt. De britiske dominions hadde enda større grad av autonomi, men her var stort sett den opprinnelige befolkningen presset vekk. Slik som i Canada, Australia, New Zealand og Sør-Afrika.

I India ble noen regioner styrt av det britiske byråkratiet, andre regioner hadde større grad av uavhengighet nesten som protektorater innenfor det som ble regnet som kolonien India. I Sudan utøvde de et mer direkte styre i Nord-Sudan, mens de i Sør-Sudan praktiserte et indirekte styre. Ofte var det først og fremst pragmatiske hensyn som avgjorde styreformen, ikke overordnede ideologiske årsaker.

Direkte styre i Kongo

Belgia var koloniherre i Kongo. På tross av at de fulgte en mer indirekte administrasjonsmodell i andre kolonier ble Kongo styrte av noe som lignet mest på en direkte styreform. Belgierne så ingen grunn til at lokalbefolkningen skulle ha frihet, og hadde et autoritært styresett med et omfattende belgisk byråkrati. Foruten den belgiske staten var det også internasjonale gruveselskaper som etter hvert fikk mye makt i deler av Belgisk Kongo.

Kongo ble delt opp i et hierarki av administrative enheter. Det nederste nivå var lokale høvdingdømmer, men disse ble fulgt med på av den belgiske administrasjonen og hadde i realiteten lite spillerom. De måtte forholdet seg til de belgiske retningslinjene. De hadde også et eget rettssystem, men denne retten hadde liten autoritet i forhold til det belgiske administrasjons og rettssystemet. Ofte var det slik at disse lokale rettssystemene behandlet sivile og lokale saker som koloniadministrasjonen så på som betydningsløse og helst ikke ville involvere seg i. Samtidig var Kongo et enormt område. Kolonien var 70 ganger så stort som Belgia og noen områder var ganske ufremkommelige for europeerne. Det var derfor også områder som ble definert som tradisjonelle, hvor de lokale høvdingene fikk styre på som de selv ville.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙