Hva leter du etter?

Slavehandel i Afrika

Hva var konsekvensene av slavehandelen, og hvor mange slaver ble sendt med slaveskip fra Afrika?

Slavehandel er noe som har foregått til alle tider i forskjellige former. Når du spør om slavehandel og Afrika antar jeg at du først og fremst er interessert i en epoke på 400 år som kalles Den transatlantiske slavehandelen eller den Atlantiske slavehandelen, mennesker som ble fanget i Afrika og solgt som slaver i Amerika.

Trekanthandelen

Hvor mange slaver ble sendt med slaveskip?

Det er vanskelig å komme fram til et eksakt tall og det finnes ulike beregninger, men mer enn 12 og kanskje nærmere 15 millioner mennesker ble sendt fra Afrika på slaveskip over Atlanterhavet. På denne tiden var befolkningen langt mindre, så i enkelte deler av Afrika (se kart nr. 7) ble en betydelig del av befolkningen satt i lenker og sendt over havet. Det bodde ca. 100 millioner i Afrika rundt 1800.

En kaller ofte denne handelen for trekanthandelen. Skipene tok med seg varer som våpen, alkohol, redskaper og lignende fra Europa til Afrika, slaver fra Afrika til Amerika og ofte bomull eller sukker fra Amerika til Europa. Den transatlantiske slavehandelen begynte på 1500-tallet, og var på det mest aktive på 1700-tallet. Slavehandelen ble etter hvert forbudt i de fleste land. I 1833 ble det forbudt i koloniene til England, i 1865 ble det også forbudt i USA.

Konsekvenser av den transatlantiske slavehandelen

Det er vanlig å regne med både økonomiske, sosiale og psykologiske konsekvenser som har satt sine spor helt fram til i dag.

Produksjonen i et økonomisk system består litt forenklet av kapital, arbeidskraft og råvarer. Hvor en gjerne kan si at arbeidskraften er det mest grunnleggende. Den transatlantiske slavehandelen innebar at et kontinent sin arbeidskraft ble kjøpt eller plyndret og overført til et annet kontinent og økonomiske område. Det er vanskelig å måle verdien som ble overført til Amerika og Europa og hvor stor betydning den har for den økonomiske situasjonen i dag, men det er liten tvil om at både slavehandelen, og råvarehandelen med Afrika, og andre kolonier, har bidratt til den økonomiske veksten og velstanden en i dag finner i vestlige land på bekostning av Afrika.

Millioner ble revet bort fra sin plass i samfunnet og sosiale rolle. Dobbelt så mange menn ble sendt over Atlanteren, og det var de unge som var de mest ettertraktede slavene. Slavehandel-virksomheten satte sitt preg på maktforhold, politikk og samfunn i Afrika. Mange peker også på de psykologiske effektene av slave-virksomheten. Sammen med andre sider fra koloniseringen har det gjerne ført til en følelse, og et bilde av underlegenhet hos Afrikanere, og mange ser slavehandelen som et sentralt element for å forstå rasismens historie.

Mer informasjon

Norsk

Engelsk

I de engelskspråklige Wikipedia-artiklene over kan du lese at det er stor uenighet blant teoretikere, og det fremstilles som om flere mener at det er uklart om handelen utgjorde en økonomisk belastning for Afrika (Wikipedia 26.02.2015). I det som blir trukket fram i Wikipedia-artiklene for å sette slavehandelen i et annet lys, blir det satt fokus på at slavene var en verdifull vare som det ble betalt mye for. Men hva er verdien for et samfunn, på arbeidskraften til en 18 åring? Bare tenk på hva en årslønn er i dag. Ofte var betalingen for slavene våpen, alkohol og andre varer produsert i Europa, eller penger som ble brukt til å kjøpe varer fra Europa. Dette var handelsrelasjoner som på sikt ville føre til økonomisk stagnasjon på den ene siden og vekst på den andre.

De som tjente på handelen i Afrika var først og fremst en overklasse og høvdinger som handlet med europeerne. Verdien kom i mindre grad samfunnet til gode. Dette ble et mønster også for annen handel, mellom koloniene og vesten, som på mange måter har preget forholdet helt til i dag.

Undervisningsressurser på engelsk:

Artikler om konsekvensene av slavehandelen:

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙