Hva leter du etter?

Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering?

Hva er forskjellen på disse begrepene, og hvordan definerer vi dem?

Sammenheng og forskjellen mellom rasisme, fremmedfrykt og diskriminering?

Alle disse begrepene kan henge sammen, men begrepet diskriminering trenger ikke å være knyttet til rasisme og fremmedfrykt. Det finnes ulike former for diskriminering.

Rasisme blir gjerne sett på som holdninger og ideer om at mennesker kan kategoriseres i forhold til rase eller etnisitet, og at noen raser eller etniske grupper er overlegne og mer verdt enn andre. Diskriminering er knyttet til adferd, eller regelverk og forskrifter. Fremmedfrykt er nært knyttet til rasisme, men kan kanskje forstås som mer relatert til følelser og ikke nødvendigvis i like stor grad satt i system, verken mentalt eller i samfunnet, som rasisme.

FN opererer med en definisjon i forbindelse med konvensjonen om utryddelse av alle former for rasediskriminering:
"Enhver distinksjon, ekskludering, restriksjon eller preferanse basert på rase, farge, avstamning eller nasjonalt eller etnisk opphav som har til formål eller effekt å fjerne eller svekke anerkjennelse, nytelse eller utøvelse på like vilkår av menneskerettigheter og fundamentale friheter i det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller noe annet område i det offentlige liv" OHCHR: International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination

I definisjonen til FN knyttes rasisme til diskriminering og det offentlige liv, og ikke til individers holdninger. Det gjør rasismen konkret og håndfast, og lettere å kjenne igjen i form av synlig praksis eller lover og forskrifter.

Men ofte vil en også inkludere individers oppfattelse av at noen er underlegne eller mindreverdige og følelser som hat og mistro basert på hudfarge, avstamning og nasjonalt eller etnisk opphav, i forbindelse med rasisme. Da kommer en inn på begreper som fremmedfrykt eller fremmedhat. Denne oppfattelsen kan i større eller mindre grad kan gi seg utsalg i handling, som rasistisk basert ytringer eller diskriminering, og i verste fall vold og folkemord.

I Norges lover finner en dette igjen i den såkalte rasismeparagrafen, knyttet til ytringer. En kan si at denne paragrafen utgjør en juridisk definisjon på rasisme og diskriminering i Norge:

Betydningen og sammenhengen mellom de tre begrepene kan diskuteres, og ikke alle vil være enige om innholdet. Mange vil også skille mellom fordommer, stereotyper, fremmedhat og rasisme.

Nedenfor finner du flere definisjoner- og nettsider og bøker om begrepene.

Definisjoner rasisme

Definisjoner Diskriminering

Definisjoner Fremmedfrykt

Ordet fremmedfrykt stammer i fra det latinske ordet xenofobi, som betyr frykt for det som er fremmed, men blir også ofte brukt i betydning av fremmedhat:

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙